Nieuwsbrief januari 2015                                                                                     Nummer 5

Uitbreiding pilot Mineralenconcentraten gaat niet door
Tot grote verbazing van de sector heeft het ministerie van Economische Zaken besloten af te zien van de uitbreiding  van de pilot Mineralenconcentraten die per 1 januari 2015 opengesteld zou worden. Het ministerie geeft aan hiertoe te hebben besloten omdat de afstemming met Brussel over de uitbreiding nog niet is afgerond. Het besluit heeft grote gevolgen voor ondernemers, die hebben geïnvesteerd in een omgekeerde osmoseproces en nu geen deelnemer kunnen worden. Eén van de voorwaarden om deel te kunnen nemen aan de pilot is dat de deelnemers een operationele installatie hebben.
Of en wanneer de uitbreiding alsnog opengesteld kan worden, is op dit moment nog niet duidelijk.

Inventarisatie mestverwerkingscapaciteit
In september 2014 is de Landelijke Inventarisatie Mestverwerkingscapaciteit 2014 gerapporteerd en overhandigd aan het ministerie van Economische Zaken. Het initiatief en de uitvoering van de inventarisatie lag in handen van het Projectbureau Lokale Mestverwerking en het Bureau Mestafzet (BMA). De informatie die de inventarisatie opleverde, is door het ministerie van Economische Zaken meegenomen bij de vaststelling van de mestverwerkingspercentages voor 2015. Voor de vaststelling van de percentages in 2016 gaat het Projectbureau wederom de capaciteit bij mestverwerkers inventariseren. Het is van groot belang dat de inventarisaties zo compleet en accuraat mogelijk zijn, zodat de juiste verwachtingen kunnen worden aangeven ten aanzien van de snelheid waarmee nieuwe verwerkingscapaciteit in de praktijk gerealiseerd moet worden. Alleen met uw hulp kan de juiste informatie worden verkregen. Omdat al veel informatie beschikbaar is, stellen we een kortere en eenvoudigere vragenlijst op. De inventarisatie van 2015 vindt in april plaats. Dat is relatief vroeg vergeleken met vorig jaar. We hopen daarmee in te spelen op een eerdere besluitvorming ten aanzien van het verwerkingspercentage voor volgend jaar door het ministerie van Economische Zaken. U ontvangt bericht van ons.

Mestverwerkingspercentages
Voor 2015 heeft staatssecretaris Dijksma de verwerkingspercentages definitief vastgesteld zoals ze eerder indicatief zijn aangekondigd. De percentages zijn 50% voor de regio van concentratiegebied Zuid, 30% voor de regio Oost en 10% voor de regio overig. Hierdoor moet in 2015, op basis van de mestverwerkingsplicht, 11 miljoen kilogram fosfaat meer verwerkt worden dan in 2014. Het beeld is dat de totale beschikbare verwerkingscapaciteit ruim voldoende zal zijn. In 2016 en 2017 zullen de verwerkingspercentages volgens het ministerie van Economische Zaken verder moeten stijgen om in 2017 evenwicht op de mestmarkt te realiseren.

Nieuwe POR-regeling geopend tot 30 januari 2015
De nieuwe POR-regeling (regeling ontheffing productierechten Meststoffenwet) is geopend. Varkens- en pluimveehouders, die hun veestapel uitbreiden of hebben uitgebreid na 28 september 2011, kunnen gedeeltelijk ontheffing krijgen van de verplichting om voldoende dierrechten te hebben.

De regeling kent wel grenzen. De ruimte die beschikbaar komt via de nieuwe POR-regeling bedraagt 900.000 kilogram fosfaat voor de varkenshouderij en 600.000 kilogram fosfaat voor de pluimveehouderij. Voorwaarde is dat het volledige bedrijfsoverschot verwerkt moet worden. Een Vervangende Verwerkingsovereenkomst (VVO) volstaat niet. Omdat Nederland een fosfaatplafond heeft opgelegd gekregen door Brussel, is er beperkte ruimte. Mede daarom zullen individuele ontheffingen op basis van deze nieuwe POR-regeling ook begrensd worden. Bij over intekening vindt loting plaats en zullen duurzame stallen geprioriteerd worden. De regeling is tot stand gekomen na overleg met een aantal sectorpartijen. 

Indienen aanvraag
De aanvraag kan uitsluitend op elektronische wijze ingediend worden tot 30 januari 2015 via mijn.rvo.nl, waar een varkens- of pluimveehouder rechts op de pagina onder het tabblad ‘direct regelen’ zijn/haar aanvraag in kan dienen.

Vrijstelling stromest

Op aandringen van de sector en de Tweede Kamer is eind december 2014 alsnog de vrijstelling voor de verwerkingsplicht van stromest gepubliceerd. De vrijstelling werd met terugwerkende kracht ingevoerd per 1 januari 2014.

Enkele dagen voor Kerst 2014 is er op de RVO-site een tekst opgenomen over de vrijstelling van de verwerkingsplicht voor stromest. De vrijstelling geldt met terugwerkende kracht per 2014 en is van toepassing voor ondernemers die schapen, geiten of runderen bestemd voor de vleesproductie hebben. Voor bedrijven met meerdere diersoorten geldt de uitzondering op de verwerkingsplicht ook, maar wel op voorwaarde dat ten minste 90% van de fosfaatproductie wordt geproduceerd door de genoemde diersoorten. De vrijstelling geldt niet voor rosévleeskalveren en witvleeskalveren.

Om praktische redenen werd de vrijstelling ingevoerd voor mest van schapen, geiten en runderen voor de productie van vlees. Aanname van het ministerie van Economische Zaken hierbij is dat deze dieren op stro worden gehouden. De verwachting is dat er ook een vrijstelling voor de verwerkingsplicht van stromest komt voor 2015, maar de definitieve regeling is nog niet gepubliceerd. De vrijstelling in 2015 zal er volgens verwachting anders uitzien en eisen dat tenminste twee derde van het staloppervlakte met stro is bedekt. Tevens zal de koppeling met bepaalde diersoorten worden losgelaten, zodat elk bedrijf met een stalsysteem, met dieren op stro, wordt vrijgesteld.

     Kamerbrief Dijksma over aanpak mestfraude
Staatssecretaris Dijksma heeft op 20 november 2014 een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de voortgang van een aantal maatregelen tegen mestfraude. Dijksma acht fraude met mest onaanvaardbaar: “Ondernemers die zich inlaten met fraude duperen behalve het milieu ook hun directe collega’s”.


Wat wil de staatssecretaris?

 • Alle transportmiddelen voor vaste mest moeten vanaf 1 april 2015 zijn voorzien van een goedgekeurde en vast opgebouwde AGR/GPS apparatuur met laad- en lossignalen. Deze maatregel moet fraude bij transport van vaste mest via losse koffers onmogelijk maken. Transportmiddelen zonder luchtvering krijgen uitstel van de verplichting van laad- en losmelding tot 1 januari 2016.
 • Streven om onafhankelijke monstername bij dikke fractie na mestscheiding gereed te hebben voor invoering per zomer 2015. Dit vergt echter volgens de Kamerbrief nog wel forse inspanningen van alle betrokkenen.
 • Uitwisselen van de gegevens over mesttransporten met de Vlaamse overheid en de Duitse deelstaten. Dit geeft inzicht in de plaats van bestemming en de opgegeven gehaltes in de mest van mesttransporten en zou de effectiviteit van handhaving vergroten.

Naast de bovenstaande maatregelen wil de staatssecretaris dat in 2015:

 • een voorstel wordt uitgewerkt voor stikstof- en/of massaverantwoording
 • registratie van de mestopslagen bij RVO worden verbeterd
  kritisch gekeken wordt naar uitzonderingen in de mesttransportregelgeving
 • wordt ingezet op overleg met de sector en NVWA over mogelijkheden om certificering op te zetten voor exporteurs en erkenning van intermediairs
 • een pilot wordt gestart met Nabij infraroodtechniek (NIRS) voor drijfmest. De commissie Deskundigen Meststoffenwet zal met deze pilot onderzoeken of NIRS als meetinstrument gelijkwaardige resultaten levert aan de huidige methode van bemonsteren en analyseren.

Gebruik opmerkingscode 61
Vervoersbewijzen dierlijke mest voorzien van opmerkingscode 61 gelden als mestverwerkingsovereenkomst in het kader van de mestverwerkingsplicht. In september 2014 was bij RVO 22 miljoen kilogram fosfaat geregistreerd op basis van VDM’s met opmerkingscode 61. Dit is ruimschoots meer dan de som van de individuele verwerkingsplichten voor 2014. Omdat de opmerkingscode slechts in een aantal specifieke gevallen van toepassing is, bestaat het vermoeden dat de opmerkingscode niet in alle gevallen terecht is gebruikt.

Opmerkingscode 61 is van toepassing bij afvoer van mest van een landbouwbedrijf

 • rechtstreeks naar een verwerker (alleen verbrandingsinstallatie of vergassingsinstallatie of kalvergierverwerking Ecoson of een door de NVWA erkende korrelaar)
 • rechtstreeks naar afnemer in buitenland (export)
 • naar een opslag van een exporteur. De exporteur dient de onder opmerkingscode 61 geleverde fosfaat te exporteren. Dit hoeft niet noodzakelijk om dezelfde mest te gaan die onder opmerkingscode 61 in opslag is genomen.
Opmerkingscode 61 kan dus niet worden toegepast bij transport vanaf verwerkers, bewerkers en/of intermediaire partijen naar andere partijen.

Nieuw accreditatieprogramma dierlijke mest
Per 1 januari 2015 is een nieuw analyseprotocol Dierlijke mest voor de laboratoria van kracht. Naast aanpassingen op laboratoriumtechnisch gebied, worden ook scherpere eisen gesteld aan de in behandeling te nemen mestmonsters.
Wanneer een mestmonster bij een laboratorium binnenkomt, moet het laboratorium het monster controleren. Duidelijk moet zijn dat het monster niet geopend is geweest en dat ten minste de minimaal hoeveelheid mest in de monsterverpakking zit. In het nieuwe protocol is geregeld dat een laboratorium een monsterverpakking, waarin te weinig mest zit, niet meer in behandeling mag nemen. De gehalten worden in dat geval op forfaitaire basis vastgesteld.

Mestmonsters moeten minimaal de volgende hoeveelheden bevatten:

 • drijfmest 650 ml
 • vaste mest 500 gram

Indien het gewicht van het monster te laag is, wordt dit monster niet geanalyseerd en mag het niet worden gemengd in een mengmonster.

(Bron: Nieuwsbrief Cumela november 2014)
(Bron foto: BLGG Agroxpertusvereiste)

Vakkennis
Sinds de vorige nieuwsbrief zijn diverse artikelen en rapporten rondom mestverwerking in de media verschenen die we graag onder uw aandacht willen brengen:

Marktontwikkelingen
Technologische ontwikkelingen

Mestwetgeving en subsidies


Contact
Deze digitale nieuwsbrief is een uitgave van het Projectbureau Lokale Mestverwerking. De frequentie staat niet vast omdat we u zoveel mogelijk op de hoogte willen houden van actuele zaken.

Eindredactie
Projecten LTO Noord - Gré de Groot – gdgroot@projectenltonoord.nl

Uitschrijven
Wilt u zich uitschrijven voor deze nieuwsbrief? Stuur dan een mail naar info@mestverwerkingsloket.nl.

Projectbureau Lokale Mestverwerking
Heeft u vragen over of voor het Projectbureau Lokale Mestverwerking, dan kunt u het contactformulier gebruiken. Deze vindt u op bijgevoegde link.