Nieuwsbrief oktober 2014                                                                                     Nummer 4

Inventarisatie mestverwerkingscapaciteit
Het Projectbureau Lokale Mestverwerking (PLM) en Bureau Mest Afzet (BMA) hebben de resultaten van de landelijke inventarisatie mestverwerking op maandag 29 september 2014 aangeboden aan het ministerie van Economische Zaken. 127 mestverwerkers en/of initiatieven hebben de digitale inventarisatie ingevuld. Hieruit blijkt dat:

 • Het huidige niveau van export en verwerking van mest meer bedraagt dan de som van verwerkingsplichten voor 2014 en 2015, zoals die in 2012 zijn geraamd door het ministerie van Economische Zaken.

 • Verreweg het grootste deel van de bestaande export en verwerking pluimveemest betreft.

PLM en BMA geven de volgende boodschap mee:

 • Het is niet zeker of aan de individuele verwerkingsplichten van alle veehouders voldaan kan worden. Dit is sterk afhankelijk van de mate waarin in de praktijk gebruik gemaakt kan worden van de uitruilmogelijkheden van export en verwerking.

 • Veehouders uit de overige sectoren zijn voor de invulling van de verwerkingsplicht daarom afhankelijk van de uitruilmogelijkheden die op basis van de export en verwerking van pluimveemest mogelijk zijn.

 • De administratieve en logistieke beperkingen ten aanzien van deze uitruilmogelijkheden bieden geen garantie dat in voldoende mate gebruik kan worden gemaakt van de bestaande export en verwerking voor de invulling van de individuele verplichtingen.

 • Nader onderzoek is nodig om vast te stellen welke omvang van de uitruilmogelijkheden in de praktijk als realistisch mag worden verondersteld en welke maatregelen kunnen worden genomen om de belemmeringen op te heffen.

 • In de komende jaren ontstaat een aanvullende behoefte aan export van P2O5 als gevolg van de afname van de gebruiksruimte in Nederland. Veel nieuwe projecten zijn in ontwikkeling en een deel daarvan bevindt zich al in een zodanige fase dat realisatie op korte termijn (2015-2016) realistisch is. Om aan de aanvullende behoefte voor export en verwerking te kunnen voldoen is het van groot belang dat de projecten die in ontwikkeling zijn ook daadwerkelijk tot realisatie komen.

Het gehele rapport is te vinden op Mestverwerkingsloket.


Mestinvesteringsfonds financiert tweede mestverwerkingsproject
Het Mestinvesteringsfonds heeft onlangs het project Holmel van de Vossengroup in Leundal (Limburg) afgerond. Dit project betrof het bouwen van een installatie waarin mest wordt vergist, gehygiëniseerd, gedroogd en tot korrel wordt geperst. Vervolgens wordt de mest geëxporteerd naar Polen, waar het kunstmest vervangt. Dit is het tweede project voor de ondersteuning van mestverwerking die het Mestinvesteringsfonds heeft afgerond. Het Mestinvesteringsfonds is een samenwerking van 22 voerbedrijven, die met het fonds de realisatie van de noodzakelijke mestverwerkingscapaciteit willen helpen realiseren en versnellen. Tot op heden zijn er 72 projecten ingediend bij het fonds. Na beoordeling door het Mestverwerkingsloket zijn er ondertussen 13 projecten doorverwezen naar de fondsmanager. In het fonds is € 4,5 miljoen beschikbaar. Het doel van het fonds is om financiering van kansrijke initiatieven te ondersteunen dan wel mogelijk te maken. Op dit moment zijn er vier projecten in de fase van afronding. Naar verwachting zullen deze voor het einde van het jaar afgerond  zijn. Daarmee komt de hoeveelheid geplaatste fosfaat op bijna 1 miljoen kg fosfaat,  oftewel 10 % van het buiten de landbouw te plaatsen overschot.

Lees hier meer.

Vrijstelling dierrechten bij mestverwerking (POR)
Helder is dat dierrechten voor varkens en pluimvee niet voor 2017 over de
hele linie worden afgeschaft. Onder druk van LTO Nederland heeft het Kabinet wel toegezegd dat er een zogenaamde POR-2-regeling komt,
waarbij een aantal bedrijven met mestverwerking
vrijgesteld kan worden
van (aankoop van) dierrechten. De invulling van deze regeling is momenteel in de afrondende fase. Zodra deze door de overheid formeel wordt gepubliceerd wordt u hiervan natuurlijk op de hoogte gebracht. Wat zullen, onder voorbehoud, de belangrijkste kaders zijn van de POR?

 1. Er is ruimte voor 900.000 kg fosfaat voor de varkenshouderij en 600.000 kg voor de pluimveehouderij.

 2. Bij deelname aan de regeling dient de deelnemer het gehele fosfaatoverschot te (laten) verwerken.

 3. Gelijk aan de vorige POR-regeling krijgen ondernemers voor maximaal 50% een ontheffing. Ook bedrijven, die recent zijn uitgebreid, kunnen aan de POR meedoen.

 4. De looptijd van de ontheffing is tot 1 januari 2018 maar kan, mocht daartoe aanleiding zijn, worden verlengd.

 5. Er zal een plafond gelden voor het aantal varkenseenheden en pluimvee-eenheden voor individuele ontheffingen, zodat niet enkele heel grote aanvragen de volledige ruimte kunnen opsouperen.

 6. Toekenning bij overschrijving van het gestelde plafond zal plaatsvinden op basis van loting. Vanzelfsprekend vallen de bedrijven die niet aan de voorwaarden voldoen sowieso af.

Pilot Mineralenconcentraat
De pilot Mineralenconcentraat loopt al een aantal jaren. Deze pilot heeft als doel te onderzoeken of mineralenconcentraat – als eindproduct van mestverwerking - kan worden ingezet als kunstmestvervanger. Het ziet er naar uit dat deze pilot ook sowieso in 2015 nog doorloopt. Uiteraard streeft LTO Nederland naar een permanente voorziening voor mineralenconcentraat als kunstmest, maar dat is een zaak van de lange adem.                  
                                                                                                               Bron foto: GroenGas

Op verzoek van LTO Nederland heeft de staatssecretaris echter wel aan de Tweede Kamer toegezegd de pilot uit te breiden. Hoe gaat dit vorm krijgen?

 • De pilot mag substantieel uitgebreid worden. Er is zeker een verdubbeling (van 10 naar 20 deelnemers) mogelijk, en wellicht nog meer.

 • Mineralenconcentraat moet uit omgekeerde osmose (diverse voorstappen mogelijk) geproduceerd worden door een operationele installatie.

 • Aan het mineralenconcentraat worden vanaf 2015 mogelijk wel eisen gesteld. Het kan hierbij gaan om eisen als: maximaal fosfaatgehalte, minimaal stikstof gehalte en verhouding minerale stikstof ten opzichte van totaal stikstof. Zowel de eisen/indicatoren als de grenswaardes staan nog niet vast.

 • Streven is om de regeling voor nieuwe deelnemers per 1 januari 2015 open te stellen voor aanmelding en deze blijft open tot het maximum aantal deelnemers bereikt is.

Bovenstaande is allemaal nog voorlopig, als de nieuwe regeling is gepubliceerd, kunt u de exacte voorwaarden lezen.
 

Registreer mestverwerkingsovereenkomsten bij RVO
Sinds 1 januari 2014 zijn veehouders met een fosfaatoverschot op het bedrijf verplicht om een deel van het mestoverschot te verwerken. Het is voor hen niet voldoende om alleen een afspraak te hebben met een mestverwerker, mestverwerkersinitiatief, veehouder, loonwerker of een andere intermediair. De afspraken moeten in het digitale dossier van de veehouder bij RVO (Rijksdienst van Ondernemend Nederland) staan. Bij deze registratie hebben mestverwerkers en -bewerkers of intermediairs een belangrijke rol omdat zij vaak (moeten) starten met de registratie. 

In de dagelijkse praktijk blijkt dat veehouders met een mestverwerkingsplicht veel vragen hebben over het invullen en controleren van de registratie bij RVO. Dagelijks ontvangt bijvoorbeeld producentencoöperatie Mestac telefoontjes van veehouders die niet weten hoe zij moeten voldoen aan een goede registratie bij RVO. LTO heeft haar leden hier inmiddels over geïnformeerd.

Het initiatief van de registratie kan bij de veehouder liggen. Dit is afhankelijk van het soort overeenkomst. Bij een Driepaprtijenovereenkomst (DPO) kan de veehouder de registratie niet starten omdat hij niet weet wie de derde partij is/gaat worden. Dit betekent dat de tweede of derde partij aan de slag moet en de registratie bij RVO moet starten. Meer informatie voor mestverwerkers en -bewerkers is in te zien op de RVO-website. Hier vindt u ook de mogelijkheid om een DPO te registreren.

Vakkennis
Afgelopen tijd zijn diverse artikelen en rapporten rondom mestverwerking in de media verschenen die we graag onder uw aandacht willen brengen:

Mestwetgeving en subsidies

Marktontwikkelingen

Contact
Deze digitale nieuwsbrief is een uitgave van het Projectbureau Lokale Mestverwerking. De frequentie staat niet vast omdat we u zoveel mogelijk op de hoogte willen houden van actuele zaken.

Eindredactie
Projecten LTO Noord - Gré de Groot – gdgroot@projectenltonoord.nL

Uitschrijven
Wilt u zich uitschrijven voor deze nieuwsbrief? Stuur dan een mail naar info@mestverwerkingsloket.nl.

Projectbureau Lokale Mestverwerking
Heeft u vragen over of voor het Projectbureau Lokale Mestverwerking, dan kunt u het contactformulier gebruiken. Deze vindt u op bijgevoegde link.