Nieuwsbrief juli 2014                                                                                     Nummer 3

Inventarisatie mestverwerkingscapaciteit, doe mee!
Alle mestverwerkers, nu en in de toekomst, zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de landelijke inventarisatie mestverwerkingscapaciteit. Dit initiatief van Projectbureau Lokale Mestverwerking en Bureau Mest Afzet is het vervolg op de inventarisatie van vorig jaar. Voor zowel veehouders als mestverwerkers is het van belang te weten wat de actuele stand van zaken is en hoe de capaciteit zich ontwikkelt. Enkele weken geleden is een persoonlijke uitnodiging via de e-mail gestuurd. Graag attenderen we u (nogmaals) op de inventarisatie. Tot 17 juli 2014 heeft u de mogelijkheid om via deze link uw bijdrage te leveren aan de inventarisatie.

Inmiddels hebben we al een aardige respons. We streven naar volledigheid en die is nog niet bereikt. Het invullen van de lijst kost slechts 15 minuten en in ruil daarvoor krijgt u waardevolle informatie terug. Er wordt geen informatie van individuele mestverwerkers openbaar gemaakt, slechts de ontwikkelingen en de cijfers die gelden voor de gehele groep en delen van de groep mestverwerkers. Het Projectbureau Lokale Mestverwerking en Bureau Mestafzet bedanken u bij voorbaat voor uw medewerking. Onder de inzenders wordt een gratis cursus: “Zakelijk Twitteren” verloot ter waarde van € 120,-.

Waarom inventarisatie?
In de aanloop naar de invoering van de verplichte mestverwerking heeft het Projectbureau Lokale Mestverwerking in samenwerking met Bureau Mestafzet vorig jaar een eerste inventarisatie gemaakt van de bestaande en in ontwikkeling zijnde mestverwerkingscapaciteit. De conclusie was dat voor 2015 nog niet voldoende capaciteit beschikbaar was, maar dat er wel veel initiatieven in de pijplijn zaten. Inmiddels is duidelijk geworden dat ook op basis van bestaande export van pluimveemest de verwerkingsplicht van andere diersoorten kan worden ingevuld. De monitoring is van belang om te kunnen beoordelen of er voldoende verwerkingscapaciteit voor de veehouders beschikbaar komt om aan de verwerkingsplicht te kunnen voldoen. Daarnaast kunnen uit de inventarisatie knelpunten naar voren komen van diverse aard. Welke acties daaruit voort kunnen komen, wordt bepaald als de uitkomsten bekend zijn. Voor zowel de veehouderijsector en de (toekomstige) mestverwerkers levert de inventarisatie waardevolle informatie op. De mestverwerkers krijgen zicht op hoe de markt zich ontwikkelt en kunnen op basis daarvan besluiten nemen ten aanzien van de eigen onderneming. Het Projectbureau Lokale Mestverwerking en Bureau Mestafzet roepen dan ook alle mestverwerkers en toekomstige mestverwerkers op om de inventarisatie in te vullen.

Mengmonsters van mineralenconcentraat binnenkort toegestaan
Naar aanleiding van vragen van producenten van mineralenconcentraat van onder andere Kumac en Verkooijen én via de inzet van LTO Nederland wordt de uitvoeringsregeling meststoffenwet (URM) binnenkort gewijzigd. Dan is het mogelijk om mengmonsters van mineralenconcentraat (MC) te maken.

De borging van de mengmonsters van MC is dezelfde als die voor dierlijke mest. Dit betekent dat als binnen een periode van maximaal zeven dagen van één leverancier meerdere vrachten afgevoerd worden naar één
afnemer, dan kan het stikstof- en fosfaatgehalte van deze vrachten vastgesteld worden met één analyse van een mengmonster. Dit scheelt aanmerkelijk in de kosten. De wijziging is bij het uitbrengen van deze nieuwsbrief nog niet gepubliceerd. Maar dat zal naar verwachting niet lang op zich laten wachten. Houd daarom de berichtgeving in de gaten.

Ontheffing aankoop dierrechten bij mestverwerking (POR)
Op dit moment is LTO Nederland druk in overleg met het ministerie van Economische Zaken om een zogenaamde POR-2 regeling te ontwerpen. Onder druk van LTO Nederland heeft de staatssecretaris enige maanden geleden toegezegd een nieuwe POR (Periodieke Ontheffing dierrechten bij mestverwerking Regeling) open te stellen. Deze regeling moet voorzien in een (gedeeltelijke) vrijstelling van de aankoop van productierechten voor varkens- of pluimveebedrijven, die mest verwerken. Helder is al dat er voorlopig maximaal 1,5 miljoen kilogram fosfaat wordt vrijgesteld. De regeling zelf en dus de voorwaarden waaronder bedrijven kunnen deelnemen, worden dit najaar bekend. LTO Nederland zet in op vrijstelling voor zowel bestaande als nieuwe mestverwerkers en wil dat een zo groot mogelijk aantal bedrijven van de regeling profiteert.

Investeren in mestverwerking ook voor rundveehouders van belang
Ondanks dat mestverwerkingsinitiatieven zich voornamelijk richten
op het verwerken van varkensdrijfmest kunnen rundveehouders wel degelijk een bijdrage leveren aan de realisatie van mestverwerking. Door bijvoorbeeld mee te investeren in mestverwerkingsinitiatieven wordt gezorgd voor het realiseren van voldoende mestverwerkingscapaciteit. Hiermee is de opgave om de verwerkingsplicht ingevuld te krijgen een stap dichterbij. 

Als een rundveehouder participeert in de mestverwerking wil dat niet zeggen dat ook zijn rundveemest verwerkt moet worden. Het is namelijk prijstechnisch veel gunstiger om vervangende varkensmest  te laten verwerken. De rundveemest is vanwege de constante samenstelling, de gunstige N-P-verhouding en het hoge organische stofgehalte een gewilde meststof die lokaal/regionaal goed afgezet kan worden.

Als de rundveehouder vervangende varkensmest laat verwerken dan wordt voor de invulling van de verwerkingsplicht gebruik gemaakt van Vervangende VerwerkingsOvereenkomsten (VVO). De varkenshouder laat op deze wijze meer mest verwerken dan waartoe hij verwerkingsplicht heeft. Voor dit deel ontvangt de rundveehouder dan de VVO waarbij de meerkosten voor het verwerken van de varkensmest ten opzichte van afzet in de landbouw wordt gecompenseerd.

Op deze wijze zijn er alleen maar winnaars. De mestverwerker heeft eerder het benodigde inleggeld bij elkaar en daarmee de zekerheid van mestlevering. Beide zaken zijn van essentieel belang om een project gefinancierd te krijgen. De varkenshouder betaalt niet meer voor zijn mestafzet ten opzichte van de afzet in de landbouw én de rundveehouder kan zelf zijn mest afzetten en is voor meerdere jaren verzekerd van de beschikbaarheid van een VVO. Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij het Projectbureau Lokale Mestverwerking.

Module voor de kosten van mestdroging beschikbaar
Het praktijknetwerk “Mestafzet op de korrel” heeft de kosten, die gemoeid zijn met de droging van mest, in beeld gebracht. Met deze kostenindicatie kan een ondernemer bijvoorbeeld berekenen waar het financiële omslagpunt ligt bij het drogen van mest.

Ook vragen als: "Moet ik meedoen met een collectief?" of "Is het aantrekkelijker om een vervangende verwerkingsovereenkomst af te sluiten, en zo ja, bij wie? Of moet ik zelf tot verwerking overgaan?" komen aan bod in de module. Meer informatie leest u hier.

Mestinvesteringsfonds voorziet in behoefte
Het Mestinvesteringsfonds is sinds mei vorig jaar operationeel en inmiddels zijn maar liefst 85 verzoeken binnengekomen voor een achtergestelde lening om daarmee de financiering van het mestverwerkingsproject te kunnen rondzetten. Gezien het aantal aanvragen lijkt het fonds te voorzien in een behoefte. Op 12 februari 2014 ontving de melkveehouderij maatschap Gorter - van Diepenbeek financiële ondersteuning bij de realisatie van hun mestverwerkingsinstallatie van het Mestinvesteringsfonds. De maatschap investeert met hulp van het fonds en zal daarmee 60.000 kilogram fosfaat uit de Nederlandse landbouw gaan afvoeren (voor meer informatie klik hier).

Niet alle projecten voldoen aan de criteria van het fonds. Tevens is een aantal projecten nog bezig om alle benodigde informatie en zekerheden te verzamelen, zoals bijvoorbeeld de vergunningen. We zien dat steeds meer projecten er in slagen om de projectontwikkeling af te ronden en het financieringsvraagstuk in te vullen.

De fondsmanager heeft op dit moment twaalf projecten in behandeling en de verwachting is dat dit jaar dat aantal groeit. De ervaring leert inmiddels dat het de nodige moeite kost om in het financieringstraject de laatste puntjes op de 'i' te zetten. Als alle kansrijke projecten doorgaan, wordt een flinke bijdrage geleverd aan de invulling van de verplichte mestverwerking. Meer informatie vindt u hier.


Vakkennis
Afgelopen tijd zijn diverse artikelen en rapporten rondom mestverwerking in de media verschenen die we graag onder uw aandacht willen brengen:

Mestwetgeving
Marktontwikkelingen
Technologische ontwikkelingen


Contact
Deze digitale nieuwsbrief is een uitgave van het Projectbureau Lokale Mestverwerking. De frequentie staat niet vast omdat we u zoveel mogelijk op de hoogte willen houden van actuele zaken.

Eindredactie
Projecten LTO Noord - Gré de Groot – gdgroot@projectenltonoord.nL

Uitschrijven
Wilt u zich uitschrijven voor deze nieuwsbrief? Stuur dan een mail naar info@mestverwerkingsloket.nl.

Projectbureau Lokale Mestverwerking
Heeft u vragen over of voor het Projectbureau Lokale Mestverwerking, dan kunt u het contactformulier gebruiken. Deze vindt u op bijgevoegde link.