Nieuwsbrief december 2015                                                                                         Nummer 8

Mestverwerkingspercentages 2016

Staatssecretaris Van Dam heeft op 11 december 2015 de mest- verwerkingspercentages voor 2016 en indicatieve percentages voor 2017 vastgesteld en naar de Tweede Kamer gestuurd.
In 2016 worden de percentages in het Oostelijk en Zuidelijk concentratiegebied met 5% verhoogd.

In de tabel het overzicht verdeeld over drie regio’s.

Mestverwerkingspercentages

 Jaar
 Overig
 Nederland

 Oost 
 Zuid  
 Totale verplichte mestverwerking
 mln. kg fosfaat

 2015
 10
 30
 50
 28,0 - 29,7
 2016
 10
 35
 55
 32,8
 2017 (indicatief)
 10
 50
 60
 38,5

Van Dam vindt het van belang dat de verwerkingspercentages realistisch zijn, zodat ondernemers kunnen voldoen aan de verplichting die hen wordt opgelegd en tegelijk worden gestimuleerd tot het ontwikkelen van extra verwerkingscapaciteit. Daarom zet de staatssecretaris het groeipad, dat in 2014 ingezet is om te komen tot een evenwicht, voort. Van Dam wil in 2 stappen de percentages verplichte mestverwerking vaststellen om in 2017 tot een evenwicht te komen. Voor de regio Oost zou het op basis van het advies van de Commissie deskundigen meststoffenwet (CDM) voor de hand liggen om de verwerkingsplicht vast te stellen op 40%. De staatssecretaris stelt het percentage voor de regio Oost voor 2016 echter vast op 35% omdat daarmee beter balans wordt gehouden met de in die regio beschikbare verwerkingscapaciteit.

2017
De voorlopige verwerkingspercentages voor 2017 zijn vastgesteld op 60% in de regio Zuid, 50% in regio Oost en 10% in de overige delen van Nederland. In 2016 zal de CDM op basis van het protocol een nieuwe berekening uitvoeren van de percentages die nodig zijn om in 2017 tot een evenwicht te komen, waarna Van Dam de percentages voor 2017 zal vaststellen.

Uitbreiding verwerkingscapaciteit
De sector moet in 2016 en 2017 werken aan uitbreiding van de verwerkingscapaciteit. Om dit te steunen blijft Nederland zich inzetten voor erkenning van mineralenconcentraat als kunstmestvervanger. Van Dam steunt de voorstellen van de sector om een deel van de EU-enveloppe in te zetten voor uitbreiding van de mestverwerkingscapaciteit en hij zal de mogelijkheden bezien om een Coördinatiecentrum Mestverwerking te ondersteunen als het bedrijfsleven daar initiatief toe neemt.

Bron: Ministerie EZ, Cumela en DLV Advies


Stand van zaken mineralenconcentraten als kunstmestvervanger

Tien producerende bedrijven nemen in Nederland deel aan de pilot ‘gebruik van mineralenconcentraten als kunstmest-vervanger’.  De maximale afzet van de pilot is 20.000 hectare. Eind 2014 heeft Nederland toestemming gevraagd aan Brussel voor uitbreiding van de pilot naar 30 bedrijven. Tot nu toe is er nog geen definitief antwoord gegeven.

Het verzoek om uitbreiding door Nederland geeft nieuwe producenten een kans. Ondanks inzet van het Kabinet, Europarlementariërs, LTO Nederland en discussies in de Tweede Kamer, is er vooralsnog geen duidelijkheid of de Europese Commissie het verzoek zal honoreren. Wel heeft de Europese Commissie onlangs in het Actieprogramma Circulaire Economie benoemd dat de Europese Verordening voor kunstmest en de Europese Nitraatrichtlijn dienen te worden aangepast om het erkennen van kunstmest uit dierlijke mest en andere reststromen mogelijk te maken. De staatssecretaris van Economische Zaken Van Dam en de staatssecretaris van Infrastructuur & Milieu Sharon Dijksma hebben onlangs aangegeven zich te blijven inzetten voor de erkenning van mineralenconcentraten.


Mestinvesteringsfonds groeit naar 3 miljoen kg fosfaatverwerkingscapaciteit

Eind 2015 verwacht het Mestinvesteringsfonds 3 miljoen kg nieuwe fosfaatverwerkingscapaciteit te realiseren. Het Mestinvesteringsfonds heeft ondertussen acht projecten van een achtergestelde lening voorzien, waarmee een bijdrage is geleverd aan 2,4 miljoen kg fosfaatverwerkingscapaciteit. Er zitten nog twee projecten in de afrondende fase, er zitten nog meerdere projecten in de pijplijn.

De onderstaande drie projecten zijn in uitvoering en worden naar verwachting begin 2016 opgeleverd.

  • Het project Merensteyn (dochterbedrijf van coöperatie Mestac U.A.) betreft oprichting van een mestverwerkingsfabriek in Venray, waar in eerste instantie 100.000 ton mest zal worden verwerkt. Hierbij zal ongeveer 350.000 kilogram fosfaat verwerkt gaan worden.
  • Kovemi BV te Asten is een loonwerkbedrijf dat een aantal jaren geleden de keuze heeft gemaakt om zich te gaan specialiseren in het transport (export) en verwerking van mest. Met de voorgenomen investering wordt een complete mestverwerkingsinstallatie voor de verwerking van drijfmest met een capaciteit van 80.000 ton opgezet, waarbij ongeveer 280.000 kg fosfaat wordt verwerkt/geëxporteerd.
  • Het project Agro Energie Hardenberg betreft de nieuwbouw van een vergistingsinstallatie in Hardenberg. De installatie moet zoveel mogelijk mest verwerken om met mestverwerking een hoge biogasproductie te realiseren. Hierbij wordt ongeveer 300.000 kg fosfaat verwerkt en geëxporteerd.

Daarnaast zitten twee projecten in de finale fase. De omvang van de projecten stijgt. De laatste zes projecten hebben een gemiddelde omvang van 330.000 kg fosfaat, tegenover 190.000 kg bij de eerste vier bedrijven. Ook komt de mestverwerking naar volledig gedroogd product en korrels steeds meer in beeld, hetgeen de export naar gebieden verder weg dan 500 km mogelijk maakt.

Debat Mest, Energie en Mineralen

GreenTechAlliances organiseerde op 9 december jl. in het Gelderse Hengevelde het strategisch debat ‘Mest, Energie en Mineralen’.  Ook het Mestinvesteringsfonds was er bij.

Tijdens het debat werd de stand van zaken in de mestverwerking in regio Oost gepresenteerd. Daarnaast gaf het Mestinvesteringsfonds een inzicht in haar werkwijze en was er een presentatie over innovaties in de mestverwerking. Ook presenteerden een viertal verwerkingsinitiatieven zich. Zij lieten zien waar zij op dit moment aan werken: van boerderijschaal tot grootschalige verwerking. Ondanks de huidige achterstand in regio Oost zijn er volop ontwikkelingen. De presentaties zijn hier te bekijken.  


LLTB: meer ruimte mestverwerking

De LLTB dringt bij gemeenten in Midden-Limburg aan op meer mogelijkheden voor mestverwerking. De aanscherping van de verplichte mestverwerking maakt dat noodzakelijk.

‘We merken dat gemeenten terughoudend zijn om nieuwe initiatieven op bedrijfsniveau toe te staan’, zegt LLTB-bestuurder Mark Tijssen. ‘Die houding is vaak gebaseerd op achterhaalde beeldvorming of op een enkel initiatief waarover discussie is ontstaan. De LLTB heeft aangegeven dat mestbewerking en -verwerking op bedrijfsniveau geen grootschalige industriële activiteit is en dat er geen nieuwe mestvergisters zullen komen.’

Geen beleid
Probleem is dat veel gemeenten tot nu toe geen beleid hebben voor mestverwerking en van geval tot geval beslissen of ze medewerking verlenen. Tijssen: ‘Ik denk dat de boodschap bij de gemeenten goed is aangekomen. Zij realiseren zich dat er meer verwerkingscapaciteit moet komen.’

Bron: LLTB, donderdag 26 november 2015


EU-middelen mestverwerking

Staatssecretaris Dijksma meldde enige maanden geleden dat er 30 miljoen euro beschikbaar komt uit Brussel voor de melkveehouderij, varkenshouderij en mestverwerking. De middelen komen ter beschikking in het kader van de bestrijding van de crisis in de landbouwsectoren.

De verwachting is dat 10 miljoen euro beschikbaar komt voor een regeling voor mestverwerking. De regeling zou per 2016 open moeten gaan. Belangrijke randvoorwaarde vanuit Brussel is dat de gelden ter beschikking moeten worden gesteld aan boeren.


Vakkennis

Sinds de vorige nieuwsbrief zijn diverse artikelen en rapporten rondom mestverwerking in de media verschenen die we graag onder uw aandacht willen brengen:


Marktontwikkelingen

Technologische ontwikkelingen

Mestwetgeving en subsidies

Contact
Deze digitale nieuwsbrief is een uitgave van het Projectbureau Lokale Mestverwerking. De frequentie staat niet vast omdat we u zoveel mogelijk op de hoogte willen houden van actuele zaken.

Eindredactie
Projecten LTO Noord - Gré de Groot – gdgroot@projectenltonoord.nl

Uitschrijven
Wilt u zich uitschrijven voor deze nieuwsbrief? Stuur dan een mail naar info@mestverwerkingsloket.nl.

Projectbureau Lokale Mestverwerking
Heeft u vragen over of voor het Projectbureau Lokale Mestverwerking, dan kunt u het contactformulier gebruiken. Deze vindt u op bijgevoegde link.