Nieuwsbrief april 2016                                                                                                     Nummer 9
Inhoud:
  • Inventarisatie mestverwerkingscapaciteit 2016 in volle gang
  • Aanpassing Fertilizer directive en mineralenconcentraat: meevallers en tegenvallers
  • Regeling mestverwerking op komst


Inventarisatie mestverwerkingscapaciteit 2016 in volle gang

Aangeven kan nog tot 25 april

Jaarlijks inventariseert het Projectbureau Lokale Mestverwerking in samenwerking met Bureau Mestafzet de mestverwerkingscapaciteit in Nederland. Zowel bestaande verwerkers als nieuwe initiatiefnemers zijn gevraagd om een vragenlijst in te vullen. Met behulp van de informatie uit de inventarisatie kan een beeld worden gevormd van de ontwikkeling van de mestverwerkingscapaciteit. Inmiddels zijn de vragenlijsten gestuurd en hebben we al veel gegevens binnen. De sluitingsdatum is 25 april aanstaande. We verwachten in de maand juli het complete beeld te kunnen presenteren.

De inventarisatie is van belang omdat de informatie wordt gebruikt bij de vaststelling van de verwerkingspercentages voor het aankomende jaar, maar ook omdat bestaande verwerkers en nieuwe initiatieven informatie krijgen over hoe de markt zich ontwikkelt. Door de inventarisatie krijgen we inzicht in het type producten dat wordt gemaakt, welke processen worden toegepast, via welke ketens export plaatsvindt en met welke snelheid nieuwe capaciteit wordt gerealiseerd.
Met deze informatie kunnen de verwerkers inspelen op ontwikkelingen in de markt.

Inmiddels is een groot aantal reacties ontvangen op de vragenlijsten en kan binnenkort worden gestart met de verwerking van de resultaten. Voor degenen die nog geen gelegenheid hebben gevonden om te reageren op de aanvraag, is er nog tijd om te reageren tot 25 april aanstaande. Hoe meer verwerkers meewerken, hoe nauwkeuriger het resultaat van de inventarisatie en hoe waardevoller de informatie. Mocht u nog niet gereageerd hebben, dan nodigen wij u graag uit om dat alsnog te doen. U kunt de link naar de inventarisatie vinden op de website www.mestverwerkingsloket.nl onder het tabblad Inventarisatie 2016.

De oplevering van het rapport is gepland in juli. Het eindrapport zal u omstreeks die tijd worden toegestuurd. Hartelijk dank voor uw medewerking!

Namens het Projectbureau Lokale Mestverwerking,
Jos van Gastel


Aanpassing Fertilizer directive en mineralenconcentraat: meevallers en tegenvallers

In maart is de Europese Commissie met haar voorstel gekomen voor de aanpassing van de kunstmestverordening (ook bekend als 2003/2003). In december 2015 werd door eurocommissaris Timmermans al het pakket voor 'circulaire economie' gepresenteerd. Hierin werd de aanpassing van de criteria om producten uit mest(verwerking) ook aan te kunnen merken als kunstmest al aangekondigd. De aangepaste kunstmestverordening is een uitvoering daarvan. 

In het voorstel is een flinke aanpassing doorgevoerd, waardoor veel rest– en biomassastromen in aanmerking kunnen komen voor een 'einde afvalstatus', waaronder dierlijke mest. Dat is een cruciale stap in de benodigde doorbraak die al lang wordt bepleit door onder meer LTO. De verwachting is dat deze aanpassing in 2018 definitief in werking treedt. Wilt u hier meer over lezen, klik dan hier.

Een tegenvaller is er ook, want de erkenning van mineralenconcentraat als kunstmestvervanger is hiermee nog niet geregeld. De afgelopen maanden heeft LTO op allerlei fronten (bij de Europese Commissie, Europees Parlement, lidstaten, NL-voorzitterschap en COPA) veel inbreng geleverd op het erkend krijgen van mineralenconcentraat in de voorstellen van de Commissie.

Al enige tijd circuleerde er een 'gelekte' versie van het voorstel, waarin een minimumeis van 2% stikstof en/of 1% fosfor en/of 2% kali was opgenomen voordat een vloeibare meststof als kunstmest kan worden aangewezen. Ondanks de Nederlandse inspanningen is deze eis overeind gebleven in het huidige voorstel. De komende tijd blijven we er op inzetten dat de genoemde percentages bijgesteld worden naar bijvoorbeeld 1% N. Dat zal een zware dobber worden, aangezien veel parlementsleden of landbouwministers er niet direct warm voor zullen lopen, behalve misschien die uit Nederland en Vlaanderen. 

Tegelijkertijd is Van Dam van plan om met de Europese Commissie te onderhandelen over een derogatie voor mineralenconcentraat, een soort 'second best' optie. Hij heeft dat ook beschreven in de brief van 3 maart over fosfaatrechten. Dit zou betekenen dat er vanaf 2018 wettelijke gebruiksruimte voor de mineralenconcentraten komt binnen een aparte derogatie.

Wiebren van Stralen
Beleidsadviseur Mest & Milieu Veehouderij
LTO Nederland


Regeling mestverwerking op komst

In het kader van de bestrijding van de crisis in de landbouwsectoren komt er 10 miljoen euro beschikbaar vanuit Brussel voor investeringen van de melkveehouderij en varkenshouderij in mestverwerking. Het gaat om gelden die eerst zijn afgedragen aan Brussel, maar nu weer ter beschikking komen. Achterliggende redenering voor de besteding van de middelen is dat mestafzetkosten de afgelopen jaren flink zijn gestegen en een wezenlijk onderdeel uitmaken van de kosten in de varkens- en melkveehouderij.

Het verlagen van de kosten van mestverwerking en -afzet is een noodzakelijke route om het verdienmodel van beide sectoren te versterken, de druk op het milieu te verlagen, meer ruimte te bieden voor investeringen in duurzaamheid en de economische gevolgen van een slechte marktsituatie voor veehouders te verlichten.

De mestafzetkosten kunnen worden verlaagd door de mestverwerkingscapaciteit versneld uit te breiden en te zorgen dat veehouders meer financiƫle slagkracht krijgen om zich aan mestverwerking te verbinden. De verwachting is dat de POV en ZuivelNL op korte termijn een regeling zullen introduceren om collectieven van varkenshouders en melkveehouders te stimuleren om te investeren in mestverwerking en mestverwaarding.


POV en ZuivelNL richten een privaat mestfonds op dat de EU-middelen beschikbaar stelt aan mestcollectieven. Ze doen dat door de inleggelden van veehouders in een mestverwerkingsinitiatief te verdubbelen. Belangrijke randvoorwaarde bij besteding van de middelen vanuit Brussel is dat de gelden ter beschikking moeten worden gesteld aan boeren. We hopen dat de regeling over een paar weken nader kan worden toegelicht.


Harry Kager
Specialist water en bodem
LTO Nederland


Contact
Deze digitale nieuwsbrief is een uitgave van het Projectbureau Lokale Mestverwerking. De frequentie staat niet vast omdat we u zoveel mogelijk op de hoogte willen houden van actuele zaken.

Eindredactie
Projecten LTO Noord - Mirjam Schreuders – mschreuders@projectenltonoord.nl

Uitschrijven
Wilt u zich uitschrijven voor deze nieuwsbrief? Stuur dan een mail naar info@mestverwerkingsloket.nl.

Projectbureau Lokale Mestverwerking
Heeft u vragen over of voor het Projectbureau Lokale Mestverwerking, dan kunt u het contactformulier gebruiken. Deze vindt u op bijgevoegde link.