Nieuwsbrief februari 2014                                                                                     Nummer 2
Eind december ontving u van ons de eerste digitale nieuwsbrief speciaal voor mestverwerkers en –bewerkers. De nieuwe mestwetgeving is sinds 1 januari 2014 een feit. Veehouders met een mestoverschot zijn verplicht om een deel van hun overschot te verwerken. Dat zal ook u niet ontgaan zijn. De invoering van de nieuwe meststoffenwet geeft niet alleen aanleiding tot discussie in de agrarische sector. Ook daarbuiten praten (on)deskundigen mee. Informatievoorziening op alle fronten blijft belangrijk om het juiste verhaal te kunnen blijven vertellen.

Dit is dan ook een van de redenen dat het Projectbureau Lokale Mestverwerking het initiatief heeft genomen om een digitale nieuwsbrief te versturen. De vraag hiernaar kwam vanuit verschillende mestverwerkersinitiatieven. We willen met de nieuwsbrief kennis en ervaringen delen op het gebied van mestverwerking en de daarbij behorende beleidszaken. We willen u geregeld informeren over technische ontwikkelingen, beleidszaken, uitkomsten van onderzoeken, ontwikkelingen in de regio, samenwerkingsvormen en administratieve mogelijkheden voor een goede borging van de afspraken.
Ook u kunt de inhoud bepalen. Misschien loopt u met een vraag rond over mestverwerking? Of wilt u uw initiatief laten zien? Laat het ons weten door te mailen naar de eindredacteur Gré de Groot via gdgroot@projectenltonoord.nl. Zo zorgen we samen voor een digitale nieuwsbrief die voor de hele sector van meerwaarde is.


Wijzigingen mestbeleid vanaf 2014
Er komen belangrijke wijzigingen in het mestbeleid aan. De wijzigingen gelden voor de gebruiksnormen, de gebruiksvoorschriften en het nieuwe stelsel van verplichte mestverwerking.
Een aantal wijzigingen zijn op 1 januari 2014 ingegaan, andere op een later moment. Onder Wijzigingen mestbeleid
vanaf 2014 vindt u informatie over de wijzigingen die per 1 januari 2014 ingaan.
Bij mestverwerkingsplicht
van de nieuwe organisatie Rijksdienst voor Ondernemend Nederland leest u over de mestverwerkingsplicht voor veehouders.
(bron: Ministerie Economische Zaken – Dienst Regelingen)

In de week van 17 tot en met 21 februari 2014 vindt het mestdebat plaats in de Tweede Kamer. In de volgende nieuwsbrief meer hierover.


Openstelling subsidie mestbewerkingsinstallaties van 1 tot 31 maart 2014
Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft besloten om subsidiegelden te verstrekken aan agrarische ondernemers voor de koop en installatie van apparatuur, installaties of machines ten behoeve van mestbewerkingsinstallaties. U kunt hierbij denken aan mechanische scheiding, bezinking, indikken en drogen, composteren, maken van mestkorrels of monovergisting van mest. Dit biedt mogelijkheden voor ondernemers om zelf aan de slag gaan met mestbewerking op het eigen bedrijf en opwekking van duurzame energie uit monovergisting. Het is zeer de vraag of in 2015 een dergelijke regeling ook opengesteld zal worden. De regeling is 13 december 2013 gepubliceerd in de Staatscourant en staat open van 1 maart tot 31 maart 2014. Het maximum subsidiepercentage is 25% van de totaal kosten tot een maximum van 50.000 euro. Dienst Regelingen is het betaalorgaan voor de regeling. Klik hier voor de berichtgeving. Op de LTO Noord site vindt u meer informatie over de inhoud van de subsidie.

Overeenkomsten mestbewerking / mestverwerking
Veehouders met een mestoverschot op hun bedrijf zijn verplicht om een percentage van het overschot te verwerken. Er zijn voor veehouders met een verwerkingsplicht drie manieren om aan hun verwerkingsplicht te voldoen: Mestverwerkingsovereenkomst, Vervangende Verwerkingsovereenkomst en een driepartijenovereenkomst mestverwerking. Deze overeenkomst is een overeenkomst tussen een landbouwer en een mestbewerker/intermediair en een mestverwerker.

Uw ervaring telt
Uiteraard gelden voor de mestbewerkers en –verwerkers dezelfde contractvormen als voor de veehouders. Het Projectbureau Lokale Mestverwerking ondersteunt veehouders én mestverwerkers met het optimaliseren van contracten. De dagelijkse praktijk lijkt weerbarstiger dan de theorie. Vooral veehouders zijn op zoek naar de voor hen meest optimale manier om aan de verwerkingsplicht te voldoen. Het projectbureau hoort graag uw mening en vragen over de drempels om tot goede contractvorming te komen. Oplossingen zijn ook welkom! Reacties naar: mailto:info@mestverwerkingsloket.nl..

Samenwerking afvalcentrales en mestverwerkers
ZLTO en afvalenergiecentrale Sita werken samen bij de verwerking van mest door het bouwen van een mestkorrelfabriek, naar verwachting in 2015. Ook Twence, LTO en ForFarmers kijken naar de mogelijkheden op het gebied van mestscheiding. Voor meer informatie klik hier.
(Bron: Boerenbusiness)

Monomestvergisting een mooie kans: wie (be)grijpt ‘m
Groen Gas Nederland heeft onderzocht of monomestvergisting een bijdrage kan leveren aan grootschalige mestverwerking. Hiertoe heeft zij een position paper geschreven. De conclusie van de paper is dat monomestvergisting wel degelijk een bijdrage kan leveren aan grootschalige mestverwerking indien gekozen wordt voor een behoorlijke schaalomvang, een mix van soorten mest om te komen tot minimaal 35 m3 biogas per ton en een SDE+ vanaf fase 3 (62,1 ct / Nm3 Groen Gas). Lees verder in de position paper van Groen Gas Nederland.

LTO kritisch over aanpak fraude
Om fraude met mest aan te pakken, neemt staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken maatregelen die gericht zijn op producenten, gebruikers en vervoerders van mest. Dat schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer op 30 januari 2014. De maatregelen richten zich vooral op de bemonstering en transport van vaste mest. Het voorstel is om iedere partij vaste mest in de toekomst altijd door onafhankelijke monsternemers te laten bemonsteren. Tevens wil het ministerie de reeds verplichte AGR GPS systemen bij mesttransporten vast laten inbouwen aan het transportmiddel.

LTO Nederland is van mening dat de maatregelen niet goed gericht zijn op de mogelijke fraudeurs. Zij vreest juist nieuwe fraudedruk door de maatregelen. De overheid moet goed gebruik gaan maken van gegevens die de overheid reeds in het bezit heeft, zoals gegevens over gehaltes, stikstofverliezen bij intermediairs en mestvoorraden, vindt LTO Nederland. Op deze punten is de Kamerbrief weinig concreet. De overheid had in feite al veel eerder van deze beschikbare gegevens gebruik kunnen maken. LTO blijft wel bereid tot overleg hoe te komen tot maatwerk in de aanpak van fraude. Uiteindelijk is de inzet om via het verwaarden van mest en mineralen fraude overbodig te maken.

Voor meer informatie klik hier.


BioNPK: Onderzoekresultaat mineralen uit reststromen
Uit onderzoek van BioNPK blijkt dat winning van mineralen uit industriële reststromen voor hergebruik in de landbouw zowel een duurzame als economisch interessante optie kan zijn. Of het in een bepaalde concrete situatie tot een economisch aantrekkelijke business case komt is sterk afhankelijk van de omvang van de reststroom, het gehalte aan te winnen mineraal, de opbrengstprijs van het mineraal en de operationele kosten van het proces.

BioNPK heeft diverse werkwijzen van terugwinning getoetst. Hieruit blijkt dat veel industriële business cases negatief zijn. Het winnen van mineralen vergt niet alleen veel energie, maar kent ook een significant hulpstoffenverbruik. Hierdoor is het alternatief 'niets doen' nu nog een aantrekkelijker economische optie. De fabricagekostprijs van traditionele (fossiele) kunstmeststoffen is meestal veel lager dan door winning uit industriële reststromen mogelijk is.

Meer informatie op Kennisakker.


Derogatie
In de media is eerder aangegeven dat op 5 februari 2014 meer duidelijkheid over de derogatie zou zijn. Op 5 februari jl. is het Nitraatcomité in Brussel bijeengekomen. Het Nederlandse derogatieverzoek is niet in stemming gebracht. De reden hiervan is dat Nederland nog niet tot overeenstemming is gekomen met de Europese Commissie. Ook de formele publicatie van het Vijfde Actieprogramma met daarin o.a. de gebruiksnormen en uitrijperiodes is nog niet bekend. LTO Nederland doet er alles aan om zo snel mogelijk duidelijkheid te hebben. Het bemestingsseizoen staat immers voor de deur.

Voor u als mestverwerker is derogatie om meerdere redenen van belang: zo heeft LTO ingezet om ook bewerkte mest (onder bepaalde voorwaarden) onder derogatie te laten vallen; boven de 250 kg N per hectare, bijvoorbeeld 300). Daarnaast is het een optie om ook mineralenconcentraat uit omgekeerde osmose onder derogatie te laten vallen, ook hier weer in ruimere zin dan de standaard derogatie.


Praktijknetwerken
Veehouders, akkerbouwers en mestverwerkers werken op verschillende manieren samen om aan de invulling van de meststoffenwet te kunnen voldoen. Praktijknetwerken zijn pilotprojecten waarbij de uitkomsten van de samenwerking in de toekomst voor een bredere doelgroep gebruikt kan worden. In bijvoorbeeld de Achterhoek, de Veenkoloniën en in Giethoorn werken diverse partijen samen. Kringloopwijzer en mestverwerking zijn belangrijke instrumenten. Vragen die bij de praktijknetwerken zoal centraal staan zijn:
  • Welke agrarische bedrijfsvoering is optimaal om het mestoverschot terug te dringen en welke rol speelt hierin de kringloopwijzer?
  • Welke mestverwerkingsmethode is voor een veehouder, bedrijfseconomisch gezien, het meest rendabel? En welk model past hierbij?
  • Wanneer is het verwerken of bewerken van mest rendabel op het eigen agrarische bedrijf en welke keuze moet een ondernemer hierin maken?
  • Hoe kan het mestoverschot verkleind worden door samenwerking van een veehouder met een akkerbouwer. En welke rol speelt een mestbewerker hierin?
Praktijk
Elk praktijknetwerk heeft een eigen methode van onderzoek en samenwerkingsverbanden. Zo is in de Achterhoek een groot aantal veehouders over de Kringloopwijzer geïnformeerd en wordt in de toekomst verder gewerkt aan het stimuleren van een gesloten kringloop. Mestbewerking kan hierin ook een rol spelen.

In de Veenkoloniën staat de samenwerking tussen akkerbouw en veehouders centraal en het optimaliseren van het bouwplan. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheden om bedrijven in de mestboekhouding samen te voegen. In Giethoorn worden samenwerkingsmodellen ontwikkeld tussen veehouders en een bedrijf met vergistingsinstallaties. Heeft u interesse in de uitkomsten van de verschillende netwerken of heeft u zelf ideeën om een netwerk op te starten en wilt graag uit onze ervaring putten? Neem dan contact op met Linda Janssen van het Projectbureau Lokale Mestverwerking via ljanssen@projectenltonoord.nl of via 06 1392 5951.

Mestverwerkingscapaciteit

Bij veehouders ontstaat soms de twijfel of in Nederland wel voldoende verwerkingscapaciteit voor de mest is. Dit is in 2013 onderzocht door LTO Nederland, COV (vleesverwerkers), NZO (zuivel), Cumela en TLN (intermediairs), Nevedi (diervoerindustrie) én door het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) en Wageningen UR. In 2014 is er voldoende verwerkingscapaciteit blijkt uit de rapporten. In 2015 moet de verwerkingscapaciteit verder ontwikkeld en uitgebreid worden. Er zijn al meerdere initiatieven in ontwikkeling. Daarnaast bieden voer- en managementmaatregelen veehouders praktische handvatten om te voldoen aan de doelstellingen van het milieubeleid. Wilt u meer weten over dit onderwerp, dan kunt u hier klikken.

Actualiteitenagenda
  • 1 januari 2014: Dienst Regelingen en Agentschap NL zijn gefuseerd in Rijksdienst voor ondernemend Nederland (http://www.rvo.nl/)
  • 1 tot en met 31 maart 2014: openstelling subsidie mestbewerkingsinstallaties, meer informatie? Klik hier.
  • 11, 12 en 18 maart 2014: bijeenkomst voor varkenshouders georganiseerd door LTO Noord en NVV. U kunt hierbij aanwezig zijn met een stand. U kunt zich aanmelden bij: Marijn Boom via m.boom@nvv.nl / 06 - 33 17 86 66.
Contact
Deze digitale nieuwsbrief is een uitgave van het Projectbureau Lokale Mestverwerking. De frequentie staat niet vast omdat we u zoveel mogelijk op de hoogte willen houden van actuele zaken.

Eindredactie
Projecten LTO Noord - Gré de Groot – gdgroot@projectenltonoord.nL

Uitschrijven
Wilt u zich uitschrijven voor deze nieuwsbrief? Stuur dan een mail naar info@mestverwerkingsloket.nl.

Projectbureau Lokale Mestverwerking
Heeft u vragen over of voor het Projectbureau Lokale Mestverwerking, dan kunt u het contactformulier gebruiken. Deze vindt u op bijgevoegde link.

Volgende nieuwsbrief
In de volgende nieuwsbrief, verschijningsdatum voorjaar 2014, gaan we onder andere in op derogatie, contractvormen, een mestinitiatief nader toegelicht en de resultaten van het Projectbureau. En misschien uw verhaal. Laat het ons weten!